ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Όλες οι επιχειρήσεις της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν πιστοποιηθεί από την Eurocert, Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης, ότι πληρούν τα κύρια κριτήρια που αφορούν:
  • Την επιχειρηματική τους έδρα εντός της Ελληνικής επικράτειας
  • Την κατά πλειοψηφία Ελληνική τους ιδιοκτησία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός Ελλάδας
  • Την εφαρμογή, με απόλυτη αυστηρότητα, της εργατικής νομοθεσίας
  • Την υψηλή προστιθέμενη αξία που παράγουν στην Ελλάδα
  • Την συνεργασία τους με Ελληνικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες προμηθειών και λήψης υπηρεσιών
  • Την νομιμότητα στην άδεια λειτουργίας τους
  • Την ικανοποίηση των υποχρεώσεων τους απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο