ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

H αίτηση για χορήγηση Σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» υποβάλλεται στην EUROCERT, σε έντυπο που χορηγείται από την Αρμόδια Διεύθυνση. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα εξής:
 
  • περιγραφή της επιχείρησης, την πιστοποίηση της οποίας ζητά η επιχείρηση
  • περιγραφή της γενικής οργάνωσης της επιχείρησης, καταστατικό επιχείρησης
  • αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους
  • άδεια λειτουργίας
  • συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η EUROCERT, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση.

Αίτηση ένταξης στην Πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια Πιστοποίησης της EUROCERT, Άθη Χαλκιοπούλου στο 2106252495, εσωτερικό 309 & στο email athi@eurocert.gr.