ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Όλες οι επιχειρήσεις της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν πιστοποιηθεί από την Eurocert, Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης, ότι πληρούν τα κύρια κριτήρια που αφορούν:
  • Η συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις
  • Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
  • Την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών

Η καταγραφή, παρακολούθηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών έχουν σαν σκοπό την διαρκή βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών των Ελληνικών εταιρειών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο και στον Εθνικό πλούτο της Χώρας.