ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθείται για την απονομή του σήματος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην επιχείρηση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
 
  • Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση Πιστοποιήσεως στην EUROCERT, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Η EUROCERT ορίζει ομάδα επιθεώρησης και διενεργεί επιτόπια αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
  • Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις, τότε η EUROCERT εκδίδει το Πιστοποιητικό, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ιστοσελίδας.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας  εξασφαλίζει μέσα από τον αξιόπιστο έλεγχο, ότι κάθε εταιρία- μέλος της κοινότητας, πληροί συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν την ελληνική τους ταυτότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια Πιστοποίησης της EUROCERT, Άθη Χαλκιοπούλου στο 2106252495, εσωτερικό 309 & στο email athi@eurocert.gr.