ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

    

Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» διέπεται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης, ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις τόσο των υπό πιστοποίηση επιχειρήσεων όσο και της εταιρείας EUROCERT που είναι ο φορέας πιστοποίησης, καθώς επίσης και τις διαδικασίες για την χορήγηση, επιτήρηση, επέκταση, διακοπή‚ ανανέωση και ανάκληση του σήματος.
 

Κανονισμός πιστοποίησης σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια Πιστοποίησης της EUROCERT, Άθη Χαλκιοπούλου στο 2106252495, εσωτερικό 309 & στο email athi@eurocert.gr.