ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Με την παρούσα Ενημέρωση, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΟΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Χλόης 89, ΤΚ 14452, με ΑΦΜ 997132763, ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, (εφεξής η «ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ») αποσκοπεί να ενημερώσει τους υποψήφιους εργαζομένους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679(ΕΕ), το Νόμο 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής ως Υφιστάμενη Νομοθεσία).
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας. 
Η παρούσα Ενημέρωση αφορά και εφαρμόζεται όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων στο πλαίσιο της υποβολής των βιογραφικών τους σημειωμάτων προς ανεύρεση εργασίας στις επιχειρήσεις-μέλη της ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
1.ΟΡΙΣΜΟΙ
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή.
«Προσωπικά Δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (όπως λ.χ ip address, cookies) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ως ειδική κατηγορία δεδομένων αντιμετωπίζονται και τα δεδομένα που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις και καταδίκες, αδικήματα και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας.
«Πρόγραμμα Career Office»: Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ και αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις, στην ανεύρεση προσωπικού. Στόχος του Προγράμματος Career Office, είναι η προβολή και η αξιοποίηση των βιογραφικών που συλλέγει το κάθε Συμμετέχον Μέλος κατά τις διαδικασίες ανεύρεσης προσωπικού, από τα υπόλοιπα  Συμμετέχοντα Μέλη. Το βιογραφικό του κάθε υποψηφίου αναρτάται σε ένα Κοινό Αρχείο Βιογραφικών, εφόσον α) έχει προηγηθεί η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσής του προς τούτο, και β) εφόσον το Συμμετέχον Μέλος το οποίο εξ αρχής έλαβε  το βιογραφικό του υποψηφίου, δε σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόσληψή του. Με αυτό τον τρόπο, τα Συμμετέχοντα Μέλη αποκτούν πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα βιογραφικών τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο εργαζόμενο να απευθυνθεί εφόσον το επιθυμεί, σε μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων εργοδοτών.
 «Εταιρείες-Μέλη της ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ»: Όλα τα Μέλη της ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν  ή όχι στο Πρόγραμμα Career Office.
«Συμμετέχοντα Μέλη»: Οι Εταιρείες-Μέλη της ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Career Office και έχουν πρόσβαση στο Κοινό Αρχείο Βιογραφικών των Υποψήφιων Εργαζομένων.
«Κοινό Αρχείο Βιογραφικών»: Σε αυτό το Αρχείο κοινοποιούνται όλα τα βιογραφικά των Υποψήφιων Εργαζομένων που έχουν συναινέσει προς τούτο ώστε να είναι προσβάσιμα και να μπορούν να αξιοποιηθούν από όλα τα Συμμετέχοντα Μέλη.
«Υποψήφιοι Εργαζόμενοι»: Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι που κατά την υποβολή του βιογραφικού τους σε κάποιο από τα Συμμετέχοντα Μέλη, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους, συναίνεσαν στην προώθηση του βιογραφικού τους στο Κοινό Αρχείο Βιογραφικών.
2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Υποψήφιων Εργαζομένων τα οποία εμπεριέχονται στα βιογραφικά τους σημειώματα και ενδεικτικά όνομα, επώνυμο πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατήριου, φύλο, τηλέφωνο, email, επαγγελματική ιδιότητα, επαγγελματική εμπειρία, πτυχία, πιστοποιήσεις, καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία των  Υποψήφιων Εργαζομένων που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και στις αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος που διαβιβάζονται από τα Συμμετέχοντα Μέλη στην ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, δεν επιδιώκει τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των Υποψήφιων Εργαζομένων. Ουσιαστικά, η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ λαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα των Υποψήφιων Εργαζομένων από το εκάστοτε Συμμετέχον Μέλος και τα αναρτά στο Κοινό Αρχείο Βιογραφικών.
3.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Υποψήφιων Εργαζομένων, είναι η ανάρτησή του βιογραφικού τους σημειώματος στο Κοινό Αρχείο Βιογραφικών, ώστε να είναι προσβάσιμο από τα Συμμετέχοντα Μέλη  και να δίνεται η δυνατότητα στον  κάθε Υποψήφιο εργαζόμενο να απευθυνθεί εφόσον το επιθυμεί, σε μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων εργοδοτών. Νόμιμη βάση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψήφιων Εργαζομένων, αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή τους (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, άρθρο 1 περ.ά), την οποία χορηγούν κατά την υποβολή του βιογραφικού τους σημειώματος σε κάποιο Συμμετέχον Μέλος.
4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων, η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των Υποψήφιων Εργαζομένων, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.
5.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
 Η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ενδέχεται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα στο προσωπικό της, ή σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία.
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ αναρτά τα βιογραφικά σημειώματα των Υποψήφιων Εργαζομένων που έχει λάβει από το εκάστοτε Συμμετέχον Μέλος, στο Κοινό Αρχείο Βιογραφικών, με αποτέλεσμα τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στα εν λόγω βιογραφικά σημειώματα, να είναι προσβάσιμα από όλα τα Συμμετέχοντα Μέλη. Επειδή η λίστα των Συμμετεχόντων Μελών στο Πρόγραμμα Career Office μεταβάλλεται/εμπλουτίζεται διαρκώς, οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν την αναλυτική, επικαιροποιημένη λίστα των Συμμετεχόντων Μελών, επικοινωνώντας με την ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσω email στο info@ella-dikamas.gr
Η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ και έκαστο Συμμετέχον Μέλος, ενεργούν ως ανεξάρτητα υπεύθυνοι επεξεργασίας και δεσμεύονται να λάβουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται και για την πλήρη συμμόρφωσή τους με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.
Η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, σε καμία περίπτωση δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ούτε σε χώρες/οργανισμούς εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα βιογραφικά των Υποψήφιων Εργαζομένων, τηρούνται από την ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με την πάροδο του οποίου, διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Ειδικότερα, η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ θα προχωρήσει στη διαγραφή του βιογραφικού κάποιου Υποψήφιου Εργαζόμενου, α) σε περίπτωση που κάποιο Συμμετέχον Μέλος τον ενημερώσει ότι έχει προχωρήσει σε πρόσληψη του συγκεκριμένου Υποψήφιου Εργαζόμενου, β) σε περίπτωση που έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ανάρτηση του βιογραφικού του συγκεκριμένου Υποψήφιου Εργαζόμενου στο Κοινό Αρχείο Βιογραφικών και κανένα από τα Συμμετέχοντα Μέλη δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψή του.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα φορητότητας και εναντίωσης στη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και δικαίωμα αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, αλλά και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ,  μέσω email στο info@ella-dikamas.gr
Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, η ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ θα φροντίσει να ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του αιτούντος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.